سا عت کاری دانشگاه در ماه مبارک رمضان

مطابق بخشنامه شماره 50/6808 مورخ 14 اردیبهشت ماه 98 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامي

ساعت کاری دانشگاه در ماه مبارک رمضان براي پاسخگويي به مراجعين محترم از 7:30  تا  14:30 مي باشد.