اطلاعيه مهم - سنوات تحصيلي دانشجويان براي ثبت نام نيمسال 1-98-97

اطلاعيه مهم - سنوات تحصيلي دانشجويان براي ثبت نام نيمسال 1-98-97

 

مهم - دانشجويان مقطع کارداني پيوسته و ناپيوسته ورودي 1-95-94 و پيش از آن،حتما" قبل از ثبت نام نيمسال

97-98-1 جهت بررسي سنوات به آموزش يا امور مشمولين مراجعه کنند، تا دچار مشکلات آتي نشوند

 

مهم - دانشجويان مقطع کارشناسي ناپيوسته ورودي 1-95-94 و پيش از آن، قبل از ثبت نام نيمسال 1-98-97

جهت بررسي سنوات به آموزش يا امور مشمولين مراجعه کنند، تا دچار مشکلات آتي نشوند

 

مهم - دانشجويان مقطع کارشناسي يا کارشناسي پيوسته ورودي 2-93-92 و پيش از آن، قبل از ثبت نام نيمسال

 

97-98-1 جهت بررسي سنوات به آموزش يا امور مشمولين مراجعه کنند، تا دچار مشکلات آتي نشوند

 

مهم - دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته ورودي 1-95-94 و پيش از آن، قبل از ثبت نام نيمسال

 

97-98-1 جهت بررسي سنوات به آموزش يا امور مشمولين مراجعه کنند، تا دچار مشکلات آتي نشوند.

 

مهم – دانشجويان مقطع دکتری تخصصی ورودي 1-94-93 و پيش از آن، قبل از ثبت نام نيمسال 1-98-97 جهت بررسي سنوات به

آموزش يا امور مشمولين مراجعه کنند، تا دچار مشکلات آتي نشوند.