آخرین مهلت لنتخاب واحد 2-97-96

اطلاعیه مهم


دانشجویان گرامی که تاکنون موفق به انتخاب واحد برای ترم جاری(2-97-96) نشده اند تا ساعت 12 روز 23 اسفند  1396 جهت انتخاب واحد با تاخیر به پورتال آموزش خود مراجعه نمایند.