اطلاعيه مهم - سنوات آموزشي و خدمتي دانشجويان مربوط به ثبت نام نيمسال 2-97-96

 

مهم - دانشجويان مقطع کارداني ورودي 1-95-94 و پيش از آن، قبل از ثبت نام نيمسال 2-97-96 جهت بررسي سنوات به آموزش يا امور مشمولين مراجعه کنند، تا دچار مشکلات آتي نشوند.

مهم - دانشجويان مقطع کارشناسي ناپيوسته ورودي 2-94-93 و پيش از آن، قبل از ثبت نام نيمسال 2-97-96 جهت بررسي سنوات به آموزش يا امور مشمولين مراجعه کنند، تا دچار مشکلات آتي نشوند

 

مهم - دانشجويان مقطع کارشناسي يا کارشناسي پيوسته ورودي 2-92-91 و پيش از آن، قبل از ثبت نام نيمسال 2-97-96 جهت بررسي سنوات به آموزش يا امور مشمولين مراجعه کنند، تا دچار مشکلات آتي نشوند

 

مهم - دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته ورودي 2-94-93 و پيش از آن، قبل از ثبت نام نيمسال 2-97-96 جهت بررسي سنوات به آموزش يا امور مشمولين مراجعه کنند، تا دچار مشکلات آتي نشوند.