تعطيلی شنبه ها در هفته

دانشجويان محترم و مراجعين گرامي باتوجه به تعطيلي روز شنبه درهفته مي توانند براي انجام امور اداري و آموزشي خود در ساعات اداري يکشنبه تا پنجشنبه به دانشگاه مراجعه کنند. ساعت کاري دانشگاه از يکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 16:10 مي باشد.

ضمنا"روزهاي جمعه نيز همکاران براي پاسخگويي حضور دارند.