اخبار ورزشی نیمسال دوم 94-93

1- فوتسال

    در این رشته ورزشی 10 تیم در دو گروه به صورت دوره ای به رقابت پرداختند که از هر گروه دو تیم جهت برگزاری مسابقات نهایی و رده بندی صعود کردند.هرتیم متشکل از 13 نفر بوده که در مجموع 130 نفر را تشکیل مي دادند.

2- شنای سوئدی

   در این بخش نزدیک به 10 نفر شرکت نمودند.

3- طناب زنی

   در این بخش نزدیک به 18 نفر شرکت نمودند.

4- پرتاب آزاد بسکتبال

  در این بخش نزدیک به 26 نفر شرکت نمودند.

5- بارفیکس

  در این بخش نزدیک به 7 نفر شرکت نمودند.

6- مسابقات روپایی

    در این بخش نزدیک به 5 نفر شرکت نمودند.