ساختمان ها و زمین ها

 

ردیف

 

اعیان

سال خرید

سال احداث

1

ساختمان آموزشی علوم پایه

3970

 

81

2

ساختمان آموزشی فنی و مهندسی

3650

 

83

3

ساختمان اداری

3350

 

84

4

مهمان سرای اساتید

1375

 

84

5

سوله ورزشی

2300

 

83

6

سالن غذاخوری

800

 

81

7

خوابگاه

1640

76

 

16

پارکینگ

2400

 

86

17

سردرب ورودی

80

 

88

18

مسجد

1000

 

86

19

سلف سرویس جدید

2200

 

86

 

 

 

                                  

پارکینگ روباز

فضای سبز

دیوارکشی

ورزشی باز خاکی استاندارد

مساحت کل فضاهای عمرانی

مساحت اراضی

4160

30000

2215

2200

58840

5. 212546