اعضای هیات علمی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

 

جعفر

آدینه

مهندسی کشاورزی

کارشناسی ارشد

 

مهدی

آقایی

علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد

 

محمد

احسانی فر

مدیریت صنعتی

دکتری

 

محمدرضا

بهبهانیان بوالی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

 

علیرضا

بهروزنیا

مدیریت تکنولوژی

دانشجوی دکتری

 

محمد حسین

بیات

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

 

حسین

بیاتی

فیزیک- اتمی و ملکولی

دانشجوی دکتری

 

علی

تجویدی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

 

بابک

تصاعدیان

مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

 

محمدرضا

جلالی

مهندسی عمران

دکتری

 

محسن

چراغی

علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد

 

حسن

حاجیانی

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

 

سوزان

حبیب

معماری

دکتری

 

امیر حسین

حسین زاده

مهندسی مکانیک

کارشناسی ارشد

 

سعید

حیدری

فیزیک

کارشناسی ارشد

 

محسن

داودی منفرد

ریاضی- جبر

دکتری

 

مهدی

ذبیحی

ریاضی محض

کارشناسی ارشد

 

نرگس

رازقی

روانشناسی

 دکتری

 

محمد

رباطمیلی

مهندسی کامپیوتر

دکتری

 

حسین

زارع مدوئیه

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

 

حسین

سهولی زاده

برق

دانشجوی دکتری

 

محمد

شاهوردی

مهندسی کامپیوتر

دانشجوی دکتری  

حسن

صابری

مدیریت بازرگانی

دکتری

 

ابوذر

صالح

مهندسی عمران

دکتری  تخصصی

 

عدالت

صدر امیر جانلو

معماری

دانشجوی دکتری

 

محمد

طاووسی اصل

آمار

دانشجوی دکتری

 

مریم

عسگری

مهندسی کامپیوتر

دانشجوي دکتري

 

میثم

عسگری

ریاضی کاربردی

دانشجوی دکتری

 

محسن

علیایی

برق

دانشجوی دکتری

 

علی

علیزاده دولت آباد

علوم تربیتی

کارشناسی ارشد

 

لیلا

فراغت

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

 

محمد مهدی

کسایی

حسابداری

کارشناسی ارشد

 

میترا

کلانتری

معماری- شهرسازی

دانشجوي دکتري

 

محسن

کیوانلو شهرستانکی

مهندسی صنایع

دانشجوی دکتری

 

محبوبه

گاپله

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد

 

سید موسی

محمدی

حسابداری

دانشجوی دکتری

 

وحیدرضا

مشتاق عراقی

مدیریت بازرگانی

دانشجوي دکتري

 

امیر

مشرف

مهندسی عمران

دانشجوی دکتری

 

فرشاد

مطلبی کربکندی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

 

علی

ملکی

علوم سیاسی

کارشناسی ارشد

 

محمد

ملکی پویا

تربیت بدنی

کارشناسی ارشد

 

هاشم

مهانپور

مهندسی عمران

کارشناسی ارشد

 

علی

نجاتی

ریاضی محض

دانشجوی دکتری

 

وحید

ندیمی

برق

دانشجوی دکتری

 

محمدرضا

ولی پور

مهندسی عمران

دانشجوی دکتری