رشته های دانشگاه

 

ردیف

نام رشته

مقطع

مدیر گروه مربوطه

دپارتمان مربوطه شهریه(ریال)

1

معماری

کارشناسی پیوسته

آقای دکتراميرحسين حسين زاده

دپارتمان معماری 9500000

2

عمران

کارشناسی پیوسته

آقای مهندس حاجيان

دپارتمان عمران 8500000

3

مکانیک

کارشناسی پیوسته

آقای دکتراميرحسين حسين زاده

دپارتمان مکانيک 8000000

4

صنایع

کارشناسی پیوسته

آقای دکتراميرحسين حسين زاده

دپارتمان صنايع 8000000

5

کامپیوتر- نرم افزار

کارشناسی پیوسته

آقای دکتر محمد حسين بيات

دپارتمان کامپيوتر 8000000

6

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی پیوسته

آقای دکتر محمد حسين بيات

دپارتمان کامپيوتر 8000000

7

ریاضیات صنعتی

کارشناسی پیوسته

آقای دکتر سعید حیدری

دپارتمان ریاضي و آمار 7000000

8

برق-الکترونیک

کارشناسی پیوسته

آقای مهندس امين محمدنژاد اقدم

دپارتمان برق 8000000

9

روانشناسی

کارشناسی پیوسته و کارشناسي ارشد

خانم دکتر نرگس رازقي

دپارتمان روانشناسي 6000000

10

علوم تربیتی

کارشناسی پیوسته

خانم دکتر نرگس رازقي

دپارتمان  علوم تربيتي

6000000

11

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

    6000000

12

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته

آقای دکترعليرضا بهروزنيا

دپارتمان مديريت 6000000

13

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

آقای دکترعليرضا بهروزنيا

دپارتمان مديريت 6000000

14

حسابداری

کارشناسی پیوسته

آقای دکتر موسي محمدی

دپارتمان حسابداري 6000000

15

امور بانکی

کارشناسی پیوسته

آقای دکتر موسي محمدی

دپارتمان اموربانکي 6000000

16

آمار

کارشناسی پیوسته

آقای دکتر سعید حیدری

دپارتمان ریاضي و آمار 7000000

17

مهندسی تکنولوژی معماری

کارشناسی ناپیوسته

آقای دکتر اميرحسين حسين زاده

دپارتمان معماری 11000000

18

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته

آقای مهندس حاجيان

دپارتمان عمران 10000000

19

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

آقای دکتر محمدحسين بيات

دپارتمان کامپيوتر 10000000

20

مهندسی تکنولوژی برق-الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

آقای مهندس امين محمدنژاد اقدم

دپارتمان برق 10000000

21

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

کارشناسی ناپیوسته

آقای مهندس امين محمدنژاد اقدم

دپارتمان برق 10000000

22

حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

آقای دکتر موسي محمدی

دپارتمان حسابداری 7000000

23

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

آقای دکترعليرضا بهروزنيا   7000000

24

معماری

کاردانی ناپیوسته

آقای دکتر اميرحسين حسين زاده

دپارتمان معماري 7000000

25

عمران-ساختمانهای بتنی

کاردانی ناپیوسته

آقای مهندس حاجيان

دپارتمان عمران 7000000

26

عمران-کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته

آقای مهندس حاجيان

دپارتمان عمران 7000000

27

کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

آقای دکترمحمدحسين بيات

دپارتمان کامپيوتر 7000000

28

برق-الکترونیک

کاردانی ناپیوسته

آقای مهندس امين محمدنژاد اقدم

دپارتمان برق 7000000

29

برق-مخابرات

کاردانی ناپیوسته

آقای مهندس امين محمدنژاد اقدم

دپارتمان برق 7000000

30

امور بانکی

کاردانی ناپیوسته

آقای دکترموسي محمدي

دپارتمان اموربانکي 6000000

31

حسابداری

کاردانی ناپیوسته

آقای دکترموسي محمدی

دپارتمان حسابداري 6000000

32

تربیت بدنی و علوم ورزش

کاردانی ناپیوسته

 

دپارتمان تربيت بدني 6000000

33

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

آقای دکتر محمدحسين بيات

دپارتمان کامپيوتر 5000000

34

برق-الکترونیک

کاردانی پیوسته

آقای مهندس امين محمدنژاد اقدم

دپارتمان برق 5000000

35

نقشه کشی عمومی

کاردانی پیوسته

آقای مهندس حاجيان

دپارتمان عمران 5000000

36

حسابداری

کاردانی پیوسته

آقای دکتر موسي محمدی

دپارتمان حسابداري 5000000

37

نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته

آقای دکتراميرحسين حسين زاده

دپارتمان معماري 6000000

38

برق- الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته

آقای مهندس امين محمدنژاد اقدم

دپارتمان برق 6000000

39

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

آقای دکتراميرحسين حسين زاده

دپارتمان معماري 20000000

40

علوم کامپیوتر

کارشناسی ارشد

آقای دکتر محمدحسين بيات

دپارتمان کامپيوتر 20000000

41

فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد

آقای دکتر محمدحسين بيات

دپارتمان کامپيوتر 20000000

42

عمران-سازه

کارشناسی ارشد

آقای مهندس حاجیان

دپارتمان عمران 20000000
43

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

کارشناسی ارشد آقای دکترعليرضا بهروزنيا دپارتمان مدیریت 20000000
44

مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی

کارشناسی ارشد آقای دکترعليرضا بهروزنيا دپارتمان مدیریت 20000000
45

فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد آقای دکتر محمدحسين بيات دپارتمان کامپیوتر 20000000
46

حسابداری

کارشناسی ارشد آقای دکتر موسي محمدی دپارتمان حسابداری 20000000
47

مهندسی برق-کنترل

کارشناسی ارشد آقای مهندس امين محمدنژاد اقدم دپارتمان برق 20000000
48 مهندسی برق-الکترونیک کارشناسی ارشد آقای مهندس امين محمدنژاد اقدم دپارتمان برق

20000000