رشته های دانشگاه

 

ردیف

نام رشته

مقطع

دپارتمان مربوطه

1

معماری

کارشناسی پیوسته

دپارتمان معماری

2

عمران

کارشناسی پیوسته

دپارتمان عمران

3

مکانیک

کارشناسی پیوسته

دپارتمان مکانيک

4

صنایع

کارشناسی پیوسته

دپارتمان صنايع

5

کامپیوتر- نرم افزار

کارشناسی پیوسته

دپارتمان کامپيوتر

6

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی پیوسته

دپارتمان کامپيوتر

7

ریاضیات صنعتی

کارشناسی پیوسته

دپارتمان ریاضي و آمار

8

برق-الکترونیک

کارشناسی پیوسته

دپارتمان برق

9

روانشناسی

کارشناسی پیوسته

دپارتمان روانشناسي

10

علوم تربیتی

کارشناسی پیوسته

دپارتمان  علوم تربيتي

11

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی پیوسته

 

12

مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته

دپارتمان مديريت

13

مدیریت صنعتی

کارشناسی پیوسته

دپارتمان مديريت

14

حسابداری

کارشناسی پیوسته

دپارتمان حسابداري

15

امور بانکی

کارشناسی پیوسته

دپارتمان اموربانکي

16

آمار

کارشناسی پیوسته

دپارتمان ریاضي و آمار

17

مهندسی تکنولوژی معماری

کارشناسی ناپیوسته

دپارتمان معماری

18

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته

دپارتمان عمران

19

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

دپارتمان کامپيوتر

20

مهندسی تکنولوژی برق-الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

دپارتمان برق

21

مهندسی تکنولوژی برق-قدرت

کارشناسی ناپیوسته

دپارتمان برق

22

حسابداری

کارشناسی ناپیوسته

دپارتمان حسابداری

23

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

دپارتمان مدیریت

24

معماری

کاردانی ناپیوسته

دپارتمان معماري

25

عمران-ساختمانهای بتنی

کاردانی ناپیوسته

دپارتمان عمران

26

عمران-کارهای عمومی ساختمان

کاردانی ناپیوسته

دپارتمان عمران

27

کامپیوتر

کاردانی ناپیوسته

دپارتمان کامپيوتر

28

برق-الکترونیک

کاردانی ناپیوسته

دپارتمان برق

29

برق-مخابرات

کاردانی ناپیوسته

دپارتمان برق

30

امور بانکی

کاردانی ناپیوسته

دپارتمان اموربانکي

31

حسابداری

کاردانی ناپیوسته

دپارتمان حسابداري

32

تربیت بدنی و علوم ورزش

کاردانی ناپیوسته

دپارتمان تربيت بدني

33

کامپیوتر

کاردانی پیوسته

دپارتمان کامپيوتر

34

برق-الکترونیک

کاردانی پیوسته

دپارتمان برق

35

نقشه کشی عمومی

کاردانی پیوسته

دپارتمان عمران

36

حسابداری

کاردانی پیوسته

دپارتمان حسابداري

37

نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته

دپارتمان معماري

38

برق- الکتروتکنیک

کاردانی پیوسته

دپارتمان برق

39

مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

دپارتمان معماري

40

علوم کامپیوتر

کارشناسی ارشد

دپارتمان کامپيوتر

41

فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد

دپارتمان کامپيوتر

42

عمران-سازه

کارشناسی ارشد

دپارتمان عمران
43

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

کارشناسی ارشد دپارتمان مدیریت
44

مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی

کارشناسی ارشد دپارتمان مدیریت
45

مدیریت بازرگانی-کسب و کار

کارشناسی ارشد دپارتمان مدیریت
46

مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیک

کارشناسی ارشد دپارتمان مدیریت
47

فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری

کارشناسی ارشد دپارتمان کامپیوتر
48

حسابداری

کارشناسی ارشد دپارتمان حسابداری
49

مهندسی برق-کنترل

کارشناسی ارشد دپارتمان برق
50

مهندسی برق-الکترونیک

کارشناسی ارشد دپارتمان برق
51

مدیریت بازرگانی-کسب و کار

کارشناسی ارشد دپارتمان مدیریت
52 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد دپارتمان کامپیوتر
53 روانشناسی کارشناسی ارشد

دپارتمان روانشناسي

54

معماری

دکتری تخصصی دپارتمان معماري