پیام تبريک به جناب آقاي دکتر نوريان

استاد گرامي

جناب آقاي دکتر نوريان

 

با اهداي نيکوترين تبريکات، انتخاب جنابعالي به سمت سرپرست

      دانشگاه آزاد اسلامي ازسوي هيات محترم امناء را به شما و و خانواده

                                                      بزرگ دانشگاه تبريک عرض مي نماييم.

  بي شک حضور جنابعالي در اين حوزه به واسطه دانش و تجربيات

گرانسنگ علمي و اجرايي و سوابق ارزشمند حضور و مسئوليت

دبيرخانه هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي، منتج به رويدادهاي

                                                       نيکويي در دانشگاه خواهد شد.

 

هيات رئيسه، اساتيد، کارکنان و دانشجويان

  واحد پروفسور حسابي(تفرش)