کارگزینی هیات علمی

معرفی اداره کارگزینی هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش


مدیریت: سید موسی محمدی عضو هیأت علمی–کارشناسی ارشد حسابداری
شرح فعالیت ها:
- نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه های آموزشی
- صدور احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی
- تهیه لیست حق التدریس تمامی اعضای هیأت علمی و مدعو
- نظارت بر اجرای قوانین مربوط به افزایش حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی واحد
- نظارت بر اجرای ضوابط در انتخاب مدیران اجرایی و مدیران گروه و صدور ابلاغ ها و احکام حقوقی مربوط
- نظارت بر روند حضور اعضای هیأت علمی و مدیران واحد در محل کار و در کلاس درس
- اجرای قوانین کمیته انتظامی اعضای هیأت علمی و مدعو به عنوان دبیر کمیته انتظامی
- اجرای قوانین مربوط به ترفیع (ارتقاء پایه) به عنوان عضو کمیته ارتقاء پایه
- انجام مراحل ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
- انجام امور مربوط به بورس تحصیلی اعضا و عقد قراردادهای مربوط
- نظارت بر اجرای ضوابط قانونی مربوط به رعایت حداقل و حداکثر سقف تدریس
- نظارت بر تخصیص دروس مختلف به اساتید با توجه به رشته و گرایش تحصیلی آن ها
-نظارت بر انتخاب مدرس دروس مختلف از طریق گروه های آموزشی ذیربط
-نظارت بر تکمیل واحدهای موظفی اعضای هیأت علمی و رعایت اولویت در تخصیص دروس اضافی به اساتید غیرهیأت علمی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبه علمی و سوابق تحصیلی
- همکاری با معاونت پژوهشی در جذب و استخدام متخصصین مشمول خدمت وظیفه
- نظارت بر اعطاء تسهیلات مالی مختلف به اعضای هیأت علمی
- استعلام مدارک تحصیلی ارائه شده و ریز نمرات تمامی اعضای هیأت علمی و مدعو از دانشگاه های محل تحصیل آن ها.

فایل های مرتبط