تقویم آموزشی

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 97-96

ثبت نام: 96/11/7 لغایت 96/11/12

شروع کلاسها: 96/11/14

حذف و اضافه : 96/11/28 لغایت 96/12/3

پایان کلاسها: 97/3/24

امتحانات: 97/3/27 لغایت 97/4/7

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 97-96

ثبت نام: 96/6/12 لغایت 96/6/22
شروع کلاسها: 96/6/25

حذف و اضافه:96/7/10 لغایت 96/7/13

پایان کلاسها: 96/10/14
امتحانات: 96/10/16 لغایت 96/10/28

تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان 96-95

ثبت نام: 96/4/17 لغایت 96/4/21
شروع کلاسها: 96/4/24
پایان کلاسها: 96/6/2
امتحانات: 96/6/4 لغایت 96/6/9