عملکرد سال گذشته

گزارش عملکرد سال 1393 و سه ماهه اول 1394

الف)حوزه آموزش:

1-   كاهش درصد دانشجويان اخراجي

2-    ايجاد بستر لازم براي تحقيقات پايه اي، توسعه اي و كاربردي

3-  توسعه برنامه هاي آموزشي متنوع براي تحت پوشش قراردادن طيف وسيعتري از اقشار جامعه

4- اصلاح و تكميل روش ارزشيابي كيفيت تدريس از طريق پردازش دقيق تر

5- تقويت فرهنگ باور به اهميت و ارزش والاي شغل معلمي در اساتيد محترم و در جهت ايفاي حقوق دانشگاه، كلاس، درس و دانشجو

8- نظارت دقيق تر بر نظم برگزاري كلاس ها، روش هاي تدريس بكارگرفته شده، استفاده از مراجع جديد

9- اجرائي شدن قوانين مربوط به شرح وظايف اعضاء هيئت علمي از جمله مصوبات هيأت امناء  محترم دانشگاه آزاد اسلامی

10- مدون كردن شرح وظايف اساتيد راهنما و اتخاذ راهكارهايي براي انجام صحيح وظايف استاد راهنما

11- گسترش فرهنگ دانشجو پروری در بین اساتید و عوامل اجرایی در دانشگاه

12- طراحي برنامه اي براي نظارت بيشتر بر روند آموزشي دانشجويان

13- اجرای برنامه هایي به منظور تشويق و ترغيب بيشتر دانشجويان به فعاليت هاي علمي و پژوهشی

14- هدفمند كردن دوره هاي تحصيلات تكميلي و به خصوص پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري

15- ارتقاء كيفيت كلاس ها و آزمايشگاههاي آموزشي

16- استفاده بهتر و بيشتر از وسايل كمك آموزشي و تجهیز تمام کلاس ها به دستگاه ویدیو پروژکتور

17- بهبود و افزايش فضاي آموزشي

18- بكارگيري ظرفيت بلااستفاده آموزشي دانشكده هاي مختلف درجهت ارائه دوره هاي آزاد كوتاه مدت در جهت امكان ارتباط بيشتر با صنايع

19- ايجاد بسترهاي لازم براي امكان ايجاد دوره هاي آموزش الكترونيكي

20- ايجاد دوره هاي مشترك بين دانشگاههاي داخلي، خارجی  و صنعت به ويژه در دوره هاي تحصيلات تكميلي  با توجه به ظرفیت ایجاد شده در دوره های دکتری پژوهش محور.

21- تبلیغات در جذب دانشجویان جدید و ایجاد تسهیلات مالی و آموزشی برای آ نها

فایل های مرتبط