باشگاه پژوهشگران جوان

 


رئیس باشگاه پژوهشگران جوان


مریم عسگری

پست الکترونیک: asgari@iautb.ac.ir

تلفن محل کار: 08636238501 الی 4 داخلی 2158

سوابق تحصیلی :
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دانشجوی دکتری

روزهای حضور: شنبه ، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

سایت باشگاه : bpj.ir