مقالات چاپ شده

 

 

عنوان مقاله

نام نویسنده

سال انتشار

عنوان مجله

رتبه علمی مجله

نمودارهای قطبی در محیط بیسیک

محمد دهقاندار

1386

مجموعه مقالات علوم پایه

علمی ترویجی

An integrated artificial neural network and fuzzy clustering algorithm for performance assessment of decision making units.

مرتضی صابری

1386

Applied Mathematics and Computation  

ISI

Integration of artificial neural networks and genetic algorithm to predict electrical energy consumption

مرتضی صابری

1386

Applied Mathematics and Computation

ISI

Measuring performance electric power generations using artificial neural networks

مرتضی صابری

1386

ICIT06

ISI

بررسی کاربرد هنرهای نمایشی در رشد اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی

نرگس رازقی

1387

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 

علمی پژوهشی

T-fuzzy a-ideal of BCI-algebra 

محمد طاوسی اصل

1387

Advances in Algebra 

علمی پژوهشی

Self steem &anxiety of Iranian students in oral communication tasks

محمود نیکی ملکی

1388

Journal of linguistic studies 

خارجی غیر ISI

میزان پذیرش فارغ التحصیلان رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی در بازار کار ایران

محمد احسانی فر – بابک تصاعدیان

1388

روش 

علمی نخصصی

ااستفاده از استراتژی آمیخته های ترفیعی و تشویقی مناسب جهت جذب هیات علمی

حسین زارع مدوئیه

1388

مدیریت 

علمی پژوهشی

Pi polynomial of V-phenylenic nanotubes 

محسن داودی منفرد

1389

academy of scientists of Romania 

ISI

there are smaller leverage effects in less developed markets: evidence from Iran

عباس رضازاده

1389

proceedings of engineering academy of Armenia

خارجی غیر ISI

an integrated intelligent neuro fuzzy algorithm for long term electricity consumption: cases of selected EU countries

علیرضا بهروزنیا

1389

Acta polytechnica hungarica

ISI

asymmetric effects of monetary policy in Iran 

علیرضا بهروزنیا

عباس رضازاده

1389

proceedings of engineering academy of Armenia

خارجی غیر ISI

سانسور در فیلمهای دوبله شده 

مینا قوامی عادل

1389

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه

علمی پژوهشی

chracterization of A16 by non commuting graph 

محسن داودی منفرد

1389

Ukrainian mathematical journal

  ISI Listed 

asymmetric effects of monetary shocks on economic activities: the case of Iran

عباس رضازاده

1389

journal of money,invesestment and banking

خارجی غیرISI

بررسی ارتباط FMEA با سایر روشهای مهندسی کیفیت

محمد احسانی فر

1389

نشریه علمی تخصصی انجمن مهندسی صنایع رهیافت 03

علمی عمومی

مهندسی قانون

فرشاد مطلبی

1389

رهیافت 02

علمی عمومی

پوکا یوکه

محمد احسانی فر

1389

رهیافت 03

علمی عمومی

نقد و بررسی الگوی نظری روشنفکری دینی درباره مناسبات دین و دولت

علی ملکی

1389

فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی

علمی ترویجی

چهره شهرها با نگاهی به رنگ دیوارها

سوزان حبیب

1389

اتاق معماران ترکیه

خارجی غیرISI

the impact of real interest rates on private investment selected developing countries

عباس رضازاده- محمد احسانی فر

1389

proceedings of engineering academy of armenia

خارجی غیرISI

Scheduling Algorithm for Vehicle to Road-side Data Distribution

محمد شاهوردی

1389

Springer-Verlag Berlin Heidelberg

خارجی غیرISI

exchange rate forecasting : a combination approach 

عباس رضازاده

1390

American journal of scientific research

ISI Listed 

classification of investment projects using fuzzy IF-THEN rules

محمد احسانی فر- فرشاد مطلبی-

عباس رضازاده

1390

American journal of scientific research 

ISI Listed

the nonlinear relationship between private investment and real interest rates based on dynamic threshold panel: the case of developing countries

عباس رضازاده

1390

journal of money, investment and banking

خارجی غیرISI

a fuzzy approach to assess and select a product 

محمد احسانی فر

1390

European journal of scientific research

خارجی غیرISI

oil revenues and economic growth in Iran

عباس رضازاده

1390

economics and finance review

خارجی غیرISI

asymmetric effects of monetary policy in Iran

علیرضا بهروزنیا- عباس رضازاده

1389

proceedings engineering academy of Armenia

خارجی غیرISI

A novel approach to bank branches ranking based on officient servises 

محمد احسانی فر-

مجید شهریاری

1389

American journal of scientific research 

ISI Listed

A neuro-fuzz-stochastic frontier analysis approach for long term natural gas consumption forecasting and behavior and behavior:the case of bahrain.saudi arabia,syria and UAE

وحید ندیمی-

عتی تجوید

1389

Applied Energy 

ISI Listed

Comparison and evaluation of analysis results  of investment projects using classic and fuzzy  techniques 

جعفر آدینه- محمد طاووسی اصل-وحید رضا مشتاق-علی رخصتی-محمد احسانی فر

1389

American journal of scientific research 

ISI Listed

The effects of exchange rate fluctuations on real GDP in iran

فاطمه حقیری

1389

American journal of scientific research

ISI Listed

Using data mining teaching in maintenance of equipments in arak petrochemical complex 

فرهاد سلامی-علی رخصتی-عماد شیعه-رضا بختیاری

1389

American journal of scientific research 

ISI Listed

Group multiple criteria fuzzy decision making  with multi objective decision making attitude for supplier selection in supply network: a case  study

محمد احسانی فر- مجید شهریاری 

1389

American journal of scientific research 

ISI Listed

Fuzzy multiple-criteria group decision  making for supplier selection

محمد احسانی فر

1389

American journal of scientific research

ISI Listed

Selection the most preferable weight in multi objective programing

محمد احسانی فر

1389

American journal of scientific research

ISI Listed

The relationship between economic activities and real exchange rate: the case of iran

عباس رضازاده- فاطمه حقیری

1389

world applied science journal 

ISI Listed

An overview of the degree constitutional  consistency of the activities of Islamic azad university branches-district 5

فرشاد مطلبی کربکندی

1389

American journal of scientific research

ISI Listed

A new paradigm for load balancing in WMNs

محمد شاهوردی-

1389

International journal of  computer networks

خارجی غیرISI

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با رضایت زناشویی

نرگس رازقی

1390

روان شناسی تحولی روانشناسان ایرانی 

علمی پژوهشی

The asymmetric effects of exchange rate fluctuation  economic activiies: the case of iran 

علیرضا بهروزنیا-عباس رضازاده

1390

proceedings of engineering academy of armenia 

خارجی غیرISI

Numerical investigation of the influence of friction, module and number of teeth in forging process of spur gear 

کمیل حسین پور-

امیر حسین حسین زاده

1390

Advanced material research

 

خارجی غیرISI

New Scheduling algorithm for Vehicle to road-side data distribution in city environments

محمد شاهوردی

1391

Archives Des Sciences

ISI

Selection of  portfolio by using multi attributed decision making 

محمد احسانی فر

1390

American journal of  Scientific research 

ISI Listed

New traveling wave solution to the perturbed nonlinear schrodinger’s equation 

احمد نیرمه

1390

World applied sciences journal 

ISI Listed 

The nonlinear relationship between private investment and real interest rates based on dynamic threshold panel 

عباس رضازاده کارسالاری

1390

Journal of Money investment and banking 

خارجی غیرISI

The asymmetric effects of exchange rate fluctuation  economic activiies: the case of iran 

علیرضا بهروزنیا-عباس رضازاده

1390

proceedings of engineering academy of armenia 

خارجی غیرISI

Oil revenues, economic growth and resource curse in iran economy 

عباس رضازاده کارسالاری

1390

J. social and development sciences 

خارجی غیرISI

TafreshGrid: Grid Computing in Tafresh University

محمد شاهوردی

مریم عسگری

1391

International Conference on Information and Computer Networks (ICICN 2011) ,IEEE2011

خارجی غیرISI

Review the Use of Improved Scheduling PSO Algorithm in Grid Computing

مریم عسگری

محمد شاهوردی

1391

International Conference on Information and Computer Networks (ICICN 2011) ,IEEE2011

خارجی غیرISI

An overview of the degree constitutional consistency of the activities of Islamic azad university branches-district 5 

حمید ورمرزیاری

1390

American journal of Scientific research 

ISI Listed

Customer statisfaction survey for governmental organization( Case study: markazi province agricultural jihad organization) 

محمد احسانی فر

1391

American journal of Scientific research 

ISI Listed

Trade librizatioin, economic growth and institutional quality in selected oil countries

عباس رضازاده کارسالاری

1391

Science series data report 

ISI Listed 

Malmquist index based on cros weith evaluation method in data envelopment analysis

نوید انوری - فرید انوری-پریسا فیروزی - محمد احسانی فر

1391

Archive des science 

ISI

Meta cost malmquist index with variable
relative importanceasa function of time
 in different perior and fdh modelsoftof dea

محمد احسانی فر- پریسا فیروزی- نوید انوری فهیمه رخصتی- فرید انوری- بهمن قزلباش- پروین حق وردی- منصور قنبری

1391

Archive des science 

ISI

application of DEA/AHP in full ranking of dicision making units 

محمد احسانی فر- محمد طاووسی اصل- بابک تصاعدیان-پریسا فیروزی-مهدی آقایی- جعفر ادینه

1391

Archive des science 

ISI

Mate Revenue efficiency and mate revenue malmaquist  index in different models of data envelopment analysis

محمد احسانی فر- علی رخصتی- پریسا فیروزی-افسانه ایبری

1391

Archive des science 

ISI

Presentation of a model asses organizations efficiency 

محمد احسانی فر- علی رخصتی- فهیمه رخصتی-افسانه ایبری-مهدی مهاجر

1391

Archive des science 

ISI

Meta cost efficiency and meta cost malmquist index in differend models of data envelopment analysis 

محمد احسانی فر- مهدی مهاجر- پریسا فیروزی

1391

Archive des science 

ISI

Revenue malmquist index with variablative importanc as a function of time in difeerent prriod 

محمد احسانی فر- پریسا فیروزی- فرید انوری

1391

Science series data report 

ISI Listed

Meta cost malmquist index with variablereltive impottanc as a function oftime in different perior 

محمد احسانی فر- نوید انوری- پریسا فیروزی

1391

Innova ciencia  

ISI Listed

Oil fund and the instability of macro-economy in Oil rich countries

عباس رضازاده- فاطمه حقیری

1391

World applied sciences journal

 

ISI Listed

 

Factor affecting successful implementation of  nice marketing in Tehran metro police 

مهدی نور سینا-علیرضا محمد رحیمی-علیرضا زارع- فاطمه باقری

1391

Archive des science 

ISI

Job satisfaction level among university staff case study: Iran 

مهدی نور سینا-شهاب شاوردیان- فاطمه باقری

1391

Archive des science 

ISI

The effect of oil price shoks on real GDP in iran

علیرضا بهروزنیا

1391

Archive des science

ISI

Group automorphism of some fullerene and prime graph 

مهدی ذبیحی-محسن داودی منفرد- الهه حقی

1391

ARPN journal of Science
 and Technology
 

خارجی غیرISI

Improvement Seed Germination of Wild Service Tree (Sorbus aucoparia L.) by Gibberellic Acid

سمیه زرچینی

1392

Annals of Biological Research

ISI Listed

PERFORMANCE OF DIFFERENT ANT-BASED ALGORITHMS FOR OPTIMIZATION OFMIXED VARIABLE DOMAIN IN CIVIL ENGINEERING DESIGNS

محمدرضا جلالی

1392

Int. J. Optim. Civil Eng.

خارجی غیرISI

Trade and FDI in MENA Region: Panel Causality Analysis

عباس رضازاده

1392

World of Sciences Journal

خارجی غیرISI

FDI and Economic Growth in Oil Exporting Countries 

عباس رضازاده

1392

Trends in Advanced Science and Engineering

خارجی غیرISI

Export and FDI in Asian Country: Panel Causality Analysis

عباس رضازاده

1392

Hyperion Economic Journal

خارجی غیرISI

A Scheduling Algorithm for Downloading Data from RSU Using Multicast Technique

محمد شاهوردی

1392

International Conference on Information Technology, Nevada USA,IEEE2012

خارجی غیرISI

CREATIVITIES IN DESIGNING APPROPRIATE WITH THE SOUTHERN COAST CLIMATE , THE CASE STUDY OF CHABAHAR,IRAN

محسن کاملی 1392 Jornal of Art and Architecture studies(JAAS),vol.2,No2.2013 خارجی غیرISI

تحلیلی بر نقش حیاط مساجد در شهرهای اسلامی به عنوان فضای شهری مطالعه موردی: صحن انقلاب اسلامی، حرم حضرت معصومه قم

محسن کاملی 1392 فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی سال چهارم، شماره چهاردهم علمی پژوهشی ISC

passive solar building design

محسن کاملی 2013 journal of Novel Applied Sciences vol.2,No s4 خارجی غیرISI

تأثیر عناصر کالبدی معماری مساجد سنتی و مدرن ایران بر ذهن کودکان

محسن کاملی 1393 فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی سال اول، شماره دوم علمی پژوهشی