زمان جلسات دفاع پايان نامه های تحصيلات تکميلي

 

 

موضوع پایان نامه:" بررسي تاثير جبهه گيري مديريتي بر سرعت تعديل نگهداشت وجه نقد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "

استاد راهنما: جناب آقاي دکتر موسي

         استاد مشاور: جناب آقاي دکتر چيا امين پناه  

      استاد داور: جناب آقاي دکترمجيد زنجيردار

دانشجو: فاطمه منصوري - حسابداری

تاریخ دفاع: 96/5/9         ساعت: 15:30

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" تاثير هموارسازي سود بر هزينه بدهي با تاکيد برنقش تعديلي عدم تقارن اطلاعاتي و ريسک درماندگي مالي"

                               استاد راهنما: جناب آقاي دکتر چيا امين پناه                                    

             استاد مشاور: جناب آقاي دکتر سيد موسي محمدي         

استاد داور: جناب آقاي دکترمجيد زنجيردار

                                                                                         دانشجو: محمد عقيلي - حسابداري

تاریخ دفاع: 96/5/9         ساعت: 15

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" بررسي تاثير چرخه عمر و سياست هاي مالي شرکت بر روي اثر گرايشي سهامداران"

                                             استاد راهنما: جناب آقاي دکتر چيا امين پناه                                                          

   استاد مشاور: جناب آقاي دکتر حسين ديباچي               

استاد داور: جناب آقاي دکترمجيد زنجيردار

                                                                                 دانشجو: فهيمه صادقي صبا - حسابداري

تاریخ دفاع: 96/5/9         ساعت: 14

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" طراحي مجتمع مسکوني با تاکيد بر افزايش آسايش محيط"

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر ميترا کلانتري                  استاد مشاور: جناب آقاي دکتر محسن کاملي

دانشجو: نرگس سادات خليلي آزاد

تاریخ دفاع: 95/7/6         ساعت: 10:45

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

موضوع پایان نامه:" طراحی شهرک تجاري با تاکيد برمولفه هاي ويژگي فضاي عمومي امن شهري"

استاد راهنما: آقای دکتر محسن کاملي                   استاد مشاور: سرکار خانم دکتر ميترا کلانتري

دانشجو: نيلوفر نهاوندي اسگ شهر

تاریخ دفاع: 95/7/6         ساعت:10

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

موضوع پایان نامه:" انتخاب و بومي سازي روش ارزيابي آمادگي استفاده از متر چابک توليد نرم افزار در شرکتهاي ايراني ( شرکت کارنيک

سيستم شرق )"

استاد راهنما: جناب آقاي دکتر محسن داوودي منفرد                  استاد مشاور:

دانشجو: فرهاد خليلي سواد کوهي

تاریخ دفاع: 95/6/28         ساعت: 13

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" طراحي مجتمع مسکوني شهيد حسين همداني منطقه 22 تهران با رويکرد افزايش تعاملات اجتماعي"

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر ميترا کلانتري                  استاد مشاور: جناب آقاي دکتر محسن کاملي

دانشجو: سحرافتخاري ميرکوهي سلطان

تاریخ دفاع: 95/6/25         ساعت: 10

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" طراحي مجتمع اداري-تجاري با رويکرد ارتقا پايداري اجتماعي در فضاهاي عمومي"

استاد راهنما: آقای دکتر محسن کاملي                   استاد مشاور: سرکار خانم دکتر ميترا کلانتري

دانشجو: اسدالله سلمي

تاریخ دفاع: 95/6/25         ساعت: 9:30

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" طراحی  پياده راه با تاکيد بر مولفه هاي افزايش سطح امنيت بر پايه طراحي محيطي"

استاد راهنما: آقای دکتر محسن کاملي                   استاد مشاور: سرکار خانم دکتر ميترا کلانتري

دانشجو: محسن دهقان ابيانه

تاریخ دفاع: 95/6/25         ساعت:9

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

موضوع پایان نامه:" مجتمع خدمات بين راهي با مولفه افزايش کيفيت فضا"

استاد راهنما: آقای دکتر محسن کاملي                   استاد مشاور: سرکار خانم دکتر ميترا کلانتري

دانشجو: يگانه خطيب زاده

تاریخ دفاع: 95/6/25         ساعت:9

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" بهبود کنترل دسترسی با استفاده از شبکه اجتماعی ایمیل"

استاد راهنما: آقای دکتر محسن داودی منفرد                     استاد داور: آقای دکتر محمد شاهوردی و سرکار خانم دکتر مریم عسگری

دانشجو: سمیه شاهوردی طرخورانی

تاریخ دفاع: 95/6/17         ساعت:11

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" تأثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت با نقش واسطه ای خدمات مشتریان و نوآوری فرآیند خدمات

(مطالعات موردی: شرکت فروشگاههای زنجیره ای اتکا) "

استاد راهنما: آقای دکتر عباس رضازاده     استاد مشاور: آقای دکتر محسن داودی منفرد     استاد داور: آقای دکتر محمد شاهوردی

دانشجو: احسان بمانی

تاریخ دفاع: 95/6/28         ساعت:11

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:"  اثرمیانجیگری فرآیند کسب و کار و قابلیت های مدیریت زنجیره تأمین در مورد تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد

شرکت ایران خودرو "

استاد راهنما: آقای دکتر عباس رضازاده     استاد مشاور: آقای دکتر محسن داودی منفرد     استاد داور: آقای دکتر محمد شاهوردی

دانشجو: احسان بمانی

تاریخ دفاع: 95/6/28         ساعت:12

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" طراحی دانشکده موسیقی با تأکید بر تأثیر القاء روح موسیقی در فضا "

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر کلانتری     استاد مشاور: آقای دکتر کاملی      استاد داور: سرکار خانم دکتر عبداللهی

دانشجو: شکوفه سید حسن تهرانی

تاریخ دفاع: 95/5/20         ساعت:15

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" مجتمع مسکونی با در نطر گرفتن تأثیر حیات برآن "

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر کلانتری     استاد مشاور: آقای دکتر کاملی      استاد داور: سرکار خانم دکتر عبداللهی

دانشجو: مریم محمدی

تاریخ دفاع: 95/5/20         ساعت:14

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

موضوع پایان نامه:" طراحی مجتمع مسکونی با تأکید بر مألفه های بخش کیفیت "

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر کلانتری     استاد مشاور: آقای دکتر کاملی      استاد داور: سرکار خانم دکتر عبداللهی

دانشجو: علی اکبر ابراهیمی

تاریخ دفاع: 95/5/20         ساعت:11

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" قابلیت اعتماد در سیستم های تجدید ناپذیر  "

استاد راهنما: آقای دکتر طاووسی      استاد مشاور: آقای دکتر شاهوردی      استاد داور: سرکار خانم دکتر عسگری

دانشجو: محمدرضا جمشیدی

تاریخ دفاع: 95/4/29         ساعت:12

------------------------------------------------------------------------------------------------

موضوع پایان نامه:" کنترل ترافیک با بهره گیری از الگوریتم های تصادفی  "

استاد راهنما: آقای دکتر طاووسی      استاد مشاور: آقای دکتر شاهوردی      استاد داور: سرکار خانم دکتر عسگری

دانشجو: ماریا اکبرپور کومله

تاریخ دفاع: 95/4/29         ساعت:11

------------------------------------------------------------------------------------------------