سایت های کامپیوتری

  • دانشگاه آزاد اسلامی تفرش دارای 5 سایت می باشد که در طبقه سوم ساختمان استاد سحاب واقع شده است.

 

سایت

تعداد کامپیوتر

اینترنت

ویدئو پرژکتور

A

17

 

B

13

C

18

D

17

E

10