مراحل تصویب پروپزال

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال

 1. درﯾﺎﻓﺖ فرم1 (فرم پروپوزال)  از ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه به نشانی http://iautb.ac.ir  در قسمت معاونت پژوهش -فرمهای پژوهش– فرمهای لازم برای اخذ پروپزال
 2.  ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و در صورت نیاز اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﺎ تایید و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه و شورای تخصصی گروه
 3.  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن­ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و استاد مشاور با هماهنگی مدیر گروه
 4.  ﺟﺴﺘﺠﻮی کلمات کلیدی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﭘﺎﯾﮕﺎه "ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎ" ﺑﻪ آدرس http://thesis.irandoc.ac.ir  و ﭘﺎﯾﮕﺎه "ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر" ﺑﻪ آدرس http://sika.iau.ir
 5.  ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم­ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ­ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آیین نگارش پایان­ نامه (موجود در سایت دانشگاه) و قراردادن آن به ­ترتیب زیر:
 • فرم 1
 • فرم 2
 • فرم اخذ کد پایان نامه
 • فرم تعهد استاد
 • فرم تعهد دانشجو
 • فرم پروپوزال
 • نمونه پرسشنامه (درصورت نیاز به توزیع پرسشنامه در پایان نامه)
 • نتایج جستجو در سایت سیکا و ایران داک با تایید استاد راهنما (امضا استاد راهنما پایین هر صفحه از جستجو)
 • کارنامه کل با تایید آموزش
 •  قراردادن فرم­های فوق در طلق و شیرازه با رنگهای ذیل:

1لف-رشته های فنی مهندسی و هنر                             مشکی

ب-رشته های علوم انسانی                                        زرد

 1.   اخذ تاییدات (مهر و امضا) لازم در پروپوزال (آموزش، بایگانی و ...
 2.   تایید پروپوزال توسط استاد راهنما و استاد مشاور و اخذ امضاء ایشان در قسمت های مربوطه
 •       پروپوزال فاقد امضای استاد راهنما در هر قسمت بدون اعتبار می­باشد.
 1.   ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ ارائه در ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮوه
 • پروپوزال باید به تایید حداقل 3 عضو از اعضای شورای تخصصی گروه برسد.
 1.   اراﺋﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺎﯾﺎن­ﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ در ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮوه، از طریق مدیر گروه مربوطه، ﺟﻬﺖ طرح در ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺶ و تصویب نهایی
 • اراﺋﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺎﯾﺎن­ﻧﺎﻣﻪ ها، فقط از طریق مدیر گروه مربوطه امکان پذیر است.
 • برای پروپوزال طرح شده در شورای پژوهش 3 حالت محتمل است:

                 الف- تصویب← شروع به کار پایان­نامه

                  ب‌- رد← بازگشت به مرحله1

               ج‌- تصویب مشروط← رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﭘﺮوﭘﻮزال و ارائه آن به مدیر گروه جهت طرح در جلسه بعدی شورای پژوهش و تصویب نهایی. در صورت تصویب نهایی پروپوزال در جلسه بعد، زمان تصویب پروپوزال همان تاریخ جلسه اولیه خواهد بود و در صورت عدم تصویب نهایی بازگشت به مرحله1

 • طبق بخشنامه سازمان مرکزی، تا 6 ماه پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهش، دفاع از پایان نامه ممکن نمی ­باشد.

ﺗﻮﺟﻪ!

 • اﻣﻀﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور، ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه و... از ﻃﺮف، اﺳﮑﻦ ﺷﺪه،ﮐﭙﯽ و.... ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧیست.
 • ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال در ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺶ، از طریق سایت دانشگاه و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ است.
 • ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه و با رعایت کامل اصول نگارش باشد. پیش از نگارش پروپوزال راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه را از سایت دانشگاه دریافت و مطالعه نمایید. دقت کنید ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش، در ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺻﻔﺤﻪ مشخصات و ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪات ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد. (در ﺻﻮرت ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻓﺎﯾﻞ word، ﻓﺎﯾﻞ pdf ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ، نشان دهنده شکل درست فرم می­باشد).
 • اﮔﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻣﺪارک زﯾﺮ بصورت اسکن شده در قالب یک CD که نام و رشته تحصیلی استاد و دانشجو روی آن نوشته شده است ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
 1. ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
 2. ﺻﻔﺤﻪ اول دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ دارای اعتبار
 3. آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ
 4. آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 • ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور، اﺧﺬ ﮐﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ مشکل روﺑﺮو ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه شخص داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • تمام اطلاع رسانی های مربوط به پایان­ نامه ها فقط از طریق سایت دانشگاه انجام می گیرد.