آدرس

تفرش - ميدان معلم - جاده معين آباد - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامى واحد تفرش صندوق پستى: ١٦٤ - ٣٩٥١٥

تلفن و فکس

شماره تماس مخابرات دانشگاه برای ارتباط با تلفن های داخلی :  4 الی 08636238501
شماره تماس مستقیم و داخلی امور شهریه و صندوق رفاه : 08636238527 مستقیم و (داخلی 2126 - 2125 )
فاکس :  08636238500
شماره های تماس های حوزه رياست : 
دفترریاست : 2101
دفتر ریاست  : 2102
روابط عمومي  :  2102 - 2101
مرکز کامپیوتر  : 08636238505 مستقیم و (داخلی 2158 )
شماره تماس های حوزه دانشجویی و فرهنگی : 
معاون دانشجویی و فرهنگی :  08636238528 مستقیم و (داخلی 2181 )
مدیر دانشجویی  : 2212
اداره فارغ التحصیلان  : 08636238522 مستقیم و (داخلی 2218 - 2215)
نظام وظیفه ( امور مشمولین ) : 2147
نقل و انتقالات  : 2212
تربیت بدنی  : 2217
سالن غذاخوری  : 2141
امور فرهنگ اسلامي  : 2107
شماره تماس های داخلی حوزه آموزش : 
معاونت آموزشی  : 08636238528 مستقیم و (داخلی 2181 )
مدیر آموزش  : 08636238517 مستقیم و (داخلی 2183 )
دفتر هماهنگی ساختمان سحاب  : 2191
تحصیلات تکمیلی و کارشناس امور آموزشی : 2192
اداره امتحانات  : 2186
کارگزینی هیأت علمی  : 2204
بایگانی آموزش و ثبت نام : 08636238513 مستقیم و (داخلی 2145 )
ثبت نمرات  : 2212 - 2178
کارشناس گروه علوم انسانی و علوم پایه و عمومی : 2192
کارشناس گروه فنی و مهندسی : 2192
گروه آموزشی برق و کامپيوتر و مکانیک : 2158
گروه آموزشی عمران و معماری : 2198
گروه آموزشی مدیریت، حسابداری ، صنايع و روانشناسی : 2185
گروه آموزشی عمومی و علوم پایه : 2162
گروه آموزشي معارف : 2107
خدمات آموزشي : 2147
شماره تماس هاي عمراني : 
کارشناس عمراني  : 2175
تاسيسات  : 2176
شماره تماس هاي حراست : 
مسئول حراست  : 2110
انتظامات  :  2150
شماره تماس های داخلی پژوهش : 
معاون پژوهش  :  08636238528 مستقیم و (داخلی 2181 )
دفتر پژوهش :  08636238526 مستقیم و (داخلی 2157 )
دفتر ارتباط با صنعت :  08636238526 مستقیم و (داخلی 2157 )
آزمایشگاه  : 2164
سایت کامپیوتر : 2166
کتابخانه  : 2160
شماره تماس هاي حوزه اداری و مالي : 
مدیرکل اداري و مالي  : 2121
شماره تماس هاي داخلي امور مالي : 
مسئول امورمالي  : 2122
حسابداري حقوق و دستمزد  : 2123
صندوق رفاه دانشجويي  : 2125 - 2126
حسابداري دانشجويي  : 2125 - 2126
جمعدار اموال - مسئول خدمات : 2120
شماره تماس هاي داخلي امور اداری  : 
مسئول اموراداري  : 2131
دبيرخانه و کارگزيني کارکنان  : 2132
استادسرا  : 2146
تدارکات  : 2128
نقليه  : 2128
انبار  : 2130

پست الکترونیکی

پست الکترونیکی واحد : info@iautb.ac.ir

ارسال پیام

alt

ارسال پیام