تقويم آموزشي

 

تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان 96-95

ثبت نام: 96/4/17 لغایت 96/4/21
شروع کلاسها: 96/4/24
پایان کلاسها: 96/6/2
امتحانات: 96/6/4 لغایت 96/6/9

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 96-95

ثبت نام: 95/11/2 لغایت 95/11/8
شروع کلاسها: 95/11/9
ثبت نام با تأخیر: 
حذف و اضافه:95/11/23 لغایت 95/11/27
پایان کلاسها: 96/3/11
امتحانات: 96/3/17 لغایت 96/3/29 ( به جز روز 96/3/26 مصادف با شهادت امام علي ( ع ) )

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 96-95

ثبت نام: 95/6/16 لغایت 95/6/25
شروع کلاسها: 95/6/27
ثبت نام با تأخیر: 
حذف و اضافه:95/07/10 لغایت 95/7/14
پایان کلاسها: 95/10/16
امتحانات: 95/10/17 لغایت 95/11/1

تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان 95-94

ثبت نام: 95/4/5 لغایت 95/4/8
شروع کلاسها: 95/4/9
ثبت نام با تأخیر: 
حذف و اضافه:
پایان کلاسها: 95/5/29
امتحانات: 95/6/2 لغایت 95/6/5

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 95-94

ثبت نام: 94/11/3 لغایت 94/11/9
شروع کلاسها: 94/11/10
ثبت نام با تأخیر: 
حذف و اضافه: 94/11/24 لغایت 94/11/30
پایان کلاسها: 95/3/13
امتحانات: 95/3/19 لغایت 95/4/4

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 95-94

ثبت نام: 94/6/21 لغایت 94/6/25
شروع کلاسها: 94/6/25
ثبت نام با تأخیر: 94/6/28 لغایت 94/7/1
حذف و اضافه: 94/7/9 لغایت 94/7/14
پایان کلاسها: 94/10/11
امتحانات: 94/10/16 لغایت 94/11/2

تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان 94-93

ثبت نام: 94/4/13 لغایت 94/4/16
شروع کلاسها: 94/4/18
پایان کلاسها: 94/6/6
امتحانات: 94/6/7 لغایت 94/6/13

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 94-93
ثبت نام: 93/11/11 لغایت 93/11/17
شروع کلاسها: 93/11/18
پایان کلاسها: 94/3/22
امتحانات: 94/3/23 لغایت 94/4/7
ثبت نام معرفی به استاد: 93/11/23
حذف و اضافه : 93/11/29 لغایت 93/12/3
امتحان معرفی به استاد: حداکثر تا تاریخ 94/2/20 با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه
 

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 94-93

ثبت نام: 93/06/15 لغایت 93/06/25
شروع کلاسها: 93/06/26
پایان کلاسها: 93/10/12
امتحانات: 93/10/13 لغایت 93/10/29
ثبت نام با تاخیر: 93/6/26 لغایت 93/6/28
حذف و اضافه : 93/7/5 لغایت 93/7/11
 

تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان 93-92

ثبت نام: 93/04/14 لغایت 93/04/24
شروع کلاسها: 93/04/25
پایان کلاسها: 93/05/31
امتحانات: 93/06/03 لغایت 93/06/07

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 93-92

ثبت نام 92/11/12 الی 92/11/18
شروع کلاس ها 92/11/23
حذف و اضافه 92/12/3 لغایت 92/12/6
پایان کلاس ها 93/3/23
امتحانات 93/3/25 لغایت 93/4/9
ثبت نام معرفی به استاد از 92/11/23
امتحانات معرفی به استاد با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه حداکثر تا تاریخ 93/2/15

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 93-92

ثبت نام 92/6/12 الی 92/6/17
شروع کلاس ها 92/6/19
ثبت نام با تاخیر 92/6/26 لغایت 92/6/28
حذف و اضافه 92/7/2 لغایت 92/7/5
پایان کلاس ها 92/10/6
امتحانات 92/10/14 لغایت 92/10/30 بجز روز 92/10/29
ثبت نام معرفی به استاد 92/7/9 لغایت 92/7/11
امتحانات معرفی به استاد با هماهنگی اداره امتحانات

تقویم دانشگاهی تابستان  92-91

ثبت نام : 92/04/04 لغایت 92/04/07
شروع کلاسها : 92/04/12
اصلاح واحد : 92/04/19
پایان کلاسها : 92/05/18
امتحانات 92/05/23 لغایت 92/05/29 به جز 92/5/25
 

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 92-91

ثبت نام : 91/11/07 لغایت 91/11/12
شروع کلاسها : 91/11/17
ثبت نام با تاخیر : 91/11/24 لغایت 91/11/26
حذف و اضافه : 91/11/28 لغایت 91/12/02
پایان کلاسها : 91/03/03
امتحانات پایان نیمسال دوم 92-91 : 91/03/04 لغایت 92/04/22
ثبت نام معرفی به استاد : 91/11/25 لغایت 91/11/26
امتحان معرفی به استاد : 91/12/02 ساعت 10 صبح


تقویم دانشگاهی نیمسال اول 92-91

ثبت نام 91/6/11 الی 91/6/17
شروع کلاس ها 91/6/21
ثبت نام با تاخیر 91/6/28 لغایت 91/6/30
حذف و اضافه 91/7/1 لغایت 91/7/4
پایان کلاس ها 91/10/8
امتحانات 91/10/16 لغایت 91/11/2 بجز روز شنبه مورخ 91/10/23
ثبت نام معرفی به استاد 91/7/11 لغایت 91/7/13
امتحانات معرفی به استاد با هماهنگی اداره امتحانات


تقویم دانشگاهی تابستان 91-90

ثبت نام 91/4/17 الی 91/4/20
شروع کلاس ها 91/4/21
اصلاح واحد 91/4/27
پایان کلاس ها 91/5/27
امتحانات 91/6/1 لغایت 91/6/5