تقويم آموزشي

 

تقویم دانشگاهی نیمسال اول  99-98

ثبت نام: 98/6/9 لغایت 98/6/21

شروع کلاسها: 98/6/23

حذف و اضافه : 98/7/6 لغایت 98/7/11

پایان کلاسها: 98/10/12

امتحانات: 98/10/15 لغایت 98/10/26 ( به جز روزهاي 98/10/20 و 98/10/21 )

تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان 98-97

ثبت نام: 98/4/8 لغایت 98/4/13

شروع کلاسها: 98/4/15

حذف و اضافه : 

پایان کلاسها: 98/5/24

امتحانات: 98/5/26 لغایت 98/5/31

 

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 98-97

ثبت نام: 97/11/6 لغایت 97/11/11

شروع کلاسها: 97/11/13

حذف و اضافه :97/11/27 لغایت 97/12/2

پایان کلاسها: 98/3/23

امتحانات: 98/3/25 لغایت 98/4/6

 

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 98-97

ثبت نام: 97/6/10 لغایت 97/6/21

شروع کلاسها: 97/6/24

حذف و اضافه :97/7/7 لغایت 97/7/12

پایان کلاسها: 97/10/13

امتحانات: 97/10/15 لغایت 97/10/27

 

تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان 97-96

ثبت نام: 97/4/16 لغایت 97/4/21

شروع کلاسها: 97/4/22

حذف و اضافه :

پایان کلاسها: 97/6/1

امتحانات: 97/6/3 لغایت 97/6/7

 

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 97-96

ثبت نام: 96/11/7 لغایت 96/11/12

شروع کلاسها: 96/11/14

حذف و اضافه : 96/11/28 لغایت 96/12/3

پایان کلاسها: 97/3/24

امتحانات: 97/3/27 لغایت 97/4/7

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 97-96

ثبت نام: 96/6/12 لغایت 96/6/22
شروع کلاسها: 96/6/25

حذف و اضافه:96/7/10 لغایت 96/7/13

پایان کلاسها: 96/10/14
امتحانات: 96/10/16 لغایت 96/10/28

تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان 96-95

ثبت نام: 96/4/17 لغایت 96/4/21
شروع کلاسها: 96/4/24
پایان کلاسها: 96/6/2
امتحانات: 96/6/4 لغایت 96/6/9