تقويم آموزشي

 

تقویم دانشگاهی نیمسال اول 97-96

ثبت نام: 96/6/12 لغایت 96/6/22
شروع کلاسها: 96/6/25

حذف و اضافه:96/7/10 لغایت 96/7/13

پایان کلاسها: 96/10/14
امتحانات: 96/10/16 لغایت 96/10/28

تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان 96-95

ثبت نام: 96/4/17 لغایت 96/4/21
شروع کلاسها: 96/4/24
پایان کلاسها: 96/6/2
امتحانات: 96/6/4 لغایت 96/6/9